TH
EN
|
TH
ทางบริษัทมีรูปแบบการก่อสร้างและกระบวนการควบคุมคุณภาพ
ซึ่งบริหารการก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี
เราพร้อมให้บริการเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพร่วมกัน
บริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
โดยทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อ
ประสานงานทุกสถาบันการเงินให้แก่ลูกค้า
ตามความพึงพอใจ
บริการด้านการออกแบบอาคาร
เช่น บ้าน อาคารพาณิชย์ อพาร์ทเม้น
เราคำนึงถึงบริบทโดยรอบ สภาวะความสบาย
ของพื้นที่ใช้สอยในอาคาร ตลอดจนการจัดวาง
พื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและลงตัวที่สุด
รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยให้คำนึงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
โดยมุ่งเน้นการควบคุมงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและสอดคล้อง
กับวงเงินสินเชื่อในสัญญาก่อสร้างอาคาร
บริการให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมกับออกแบบ และวางแผนงบประมาณการก่อสร้าง
ออกแบบอาคาร พร้อมนำเสนอแบบร่าง และภาพ 3 มิติ
จัดทำแบบก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วยภาพจำลองบรรยากาศ เสมือนจริง
จัดทำประมาณการค่าก่อสร้างอาคาร
บริการติดต่อหน่วยงานราชการในการยื่นขออนุญาติก่อสร้างอาคาร
จัดทำสัญญาก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารการแบ่งงวดงานที่ชัดเจน
ควบคุมคุณภาพการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามรูปแบบและวิชาชีพ
รับประกันผลงาน งานสถาปัตยกรรม
เป็นระยะเวลา 2 ปี งานโครงสร้างอาคาร
เป็นระยะเวลา 10 ปี
รูปแบบบ้าน
บ้านเดี่ยวชั้นเดียว
คลิกชม 18 รายการ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
คลิกชม 37 รายการ
ทาวน์โฮม/อาคารพาณิชย์
คลิกชม 11 รายการ
อพาร์ทเมนท์/โรงแรม
คลิกชม 17 รายการ
รูปแบบบ้านมาตรฐาน GD.HOME
ผลงานและความประทับใจ
คุณวิเศษ สิทธิรักษ์
เขต 8 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณวิเศษ สิทธิรักษ์
คุณทัศนีย์ มาซซ็ง
เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
คุณทัศนีย์ มาซซ็ง
คุณคมสัน ทองเสนอ
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
คุณคมสัน ทองเสนอ
ข่าวสาร & กิจกรรม
เกร็ดความรู้