TH
EN
|
TH
เราคือ GD.Home
"ศูนย์รับสร้างบ้าน จีดี.โฮม" เราคือผู้ให้คำปรึกษาเรื่องบ้านและออกแบบอาคารพร้อมก่อสร้างอย่างครบวงจรโดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในด้านงานออกแบบอาคารที่มีความสวยงามและการใช้สอยอาคารที่ตอบโจทย์ทุกสไตล์ของการใช้ชีวิตของคุณอีกทั้งสมารถควบคุมงบประมาณและคุณภาพให้ควบคู่กันไปเพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ใช้อาคาร

ภายใต้นิยาม รับสร้างบ้านดี...บ้านสวย เพื่อสร้างสังคมคุณภาพพวกเราทุกคนจึงมีความมุ่งมั่นและเอาใจใส่ในการตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนของการรับสร้างบ้านทั้งนี้เพื่อให้บ้านทุกหลังมีคุณภาพและอยู่อาศัยได้อย่างยาวนาน คุ้มค่ากับเงินลงทุนของท่านทั้งในปัจจุบันและอนาคต ศูนย์รับสร้างบ้าน จีดี.โฮม มีบริการงานออกแบบและก่อสร้างอาคารทุกประเภทโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่พร้อมให้คำปรึกษาในทุกด้านของงานก่อสร้างที่มีคุณภาพอีกทั้งให้คำปรึกษาในเรื่องสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือSMEในทุกสถาบันการเงินพร้อมจัดทำเอกสารยื่นกู้ธนาคารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้วยทีมงานคุณภาพที่มากประสบกาณ์กว่า30ปีที่พร้อมจะสร้างฝันของคุณให้เป็นจริงและคุ้มค่าที่สุดในข้อจำกัดที่คุณสามารถสัมผัสได้  และเพื่อความมั่นใจยิ่งขึ้น ท่านควรศึกษารายละเอียดในเว็ปนี้ให้เพียงพอก่อนตัดสินใจ "ศูนย์รับสร้างบ้าน จีดี.โฮม" เราคือบริษัทรับสร้างบ้านมืออาชีพอย่างแท้จริง
บริษัท จีดี.โฮม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเมื่อวันที่  28  สิงหาคมคม พ.ศ. 2558 โดยประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรซึ่งมีการแนวคิดการบริหารงานและขยายธุรกิจซึ่งมี นายอธิปัตย์ ยินดี และนายชัยวัฒน์ จันทร์เรือง ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท โดยวางหลักการบริหารที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภคและใส่ใจในคุณภาพจนสามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างรวดเร็วในช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทางบริษัทบริการให้คำปรึกษาฟรีในเรื่องบ้านและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พร้อมบริการหลังการก่อสร้างที่คุณสามารถวางใจในงบประมาณที่จะไม่บานปลายจากทีมงานคุณภาพที่เคยผ่านงานการก่อสร้างและมากประสบกาณ์กว่า30ปี มาร่วมบูรณาการเพื่อรองรับธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสรรค์สังคมคุณภาพให้แก่แก่ผู้บริโภค
วิสัยทัศน์
"เราคือผู้ให้บริการสร้างบ้านสวยที่มีคุณภาพและเป็นธรรม เพื่อก่อเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า"
พันธกิจ
1. สร้างมาตรฐานการก่อสร้างและบริการให้เป็นที่ยอมรับ
2. สร้างสรรค์และเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อบ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. สร้างสรรค์ผลงานโดยการใช้หลักการออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงานในการใช้ไฟฟ้า
4. สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพที่สุดในบริบทและงบประมาณที่มีข้อจำกัด
5. สร้างจิตสำนึกรักในสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้าและทุกคนในองค์กร
ขอบเขตของงานบริการ
ศูนย์รับสร้างบ้าน จีดี.โฮม เราบริการให้คำปรึกษาในด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยโดยทางบริษัทจะดำเนินการติดต่อประสานงานทุกสถาบันการเงินให้แก่ลูกค้าตามความถึงพอใจ และบริการด้านการออกแบบอาคารที่คำนึงถึงบริบทโดยรอบ สภาวะความสบายของพื้นที่ใช้สอยในอาคาร ตลอดจนการจัดวางพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าและลงตัวที่สุดในความเป็นคุณ ทางบริษัทดำเนินการในส่วนงานรับเหมาก่อสร้างอาคารทุกประเภท
โดยมุ่งเน้นการควบคุมงบประมาณก่อสร้างอาคารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าและสอดคล้องกับวงเงินสินเชื่อในสัยญาก่อสร้างอาคาร

การก่อสร้างอาคารทางบริษัทมีกระบวนการควบคุมคุณภาพและบริหารงานก่อสร้างโดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปีที่พร้อมจะให้บริการเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพร่วมกัน
ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบอาคาร
1. การออกแบบร่างขั้นต้น สถาปนิกจะดำเนินการออกแบบร่างข้างต้นเมื่อได้ตอบรับให้ดำเนินการได้โดยมีรายละเอียดการทำงาน ดังนี้
- ดูสภาพบริเวณที่ตั้งโครงการ
- ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบัญญัติแห่งกฏหมาย
- จัดทำแบบร่างแสดงเค้าโครงงานออกแบบพร้อมภาพ 3 มิติ
- ประมาณการราคาก่อสร้างขั้นต้น

2. การจัดทำแบบก่อสร้าง
สถาปนิกจะดำเนินการออกแบบรายละเอียดและเขียนแบบก่อสร้างหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบในข้อ 1. เป็นที่เรียบร้อยสถาปนิกจะจัดเตรียมแบบและเอกสารต่างๆเพื่อใช้ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารและกอสร้างอคารโดยจะคิดค่าบริการ 1.5 - 4 % ของมูลค่างานก่อสร้าง

3. บริการติดต่อหน่วยงานราชการ
ในกรณีที่สถานที่ปลุกสร้างอาคารไม่มีระบบประปาและไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อการปลูกสร้างนั้นๆเจ้าของอาคารจะต้องดำเนินการขออนุญาตติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบสถานที่เพื่อปลูกสร้างอาคารแก่บริษัทในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร
เมื่อมีการทำสัญญาก่อสร้างอาคารพร้อมลงนามทั้งสองฝ่าย บริษัทจะทำการนัดหมายเจ้าของโครงการสำรวจสถานที่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดวางองค์ประกอบอาคารและความเหมาะสมด้านวิธีการก่อสร้างสภาพแวดล้อม ระดับผิวดิน สาธารณูปโภค และปัจจัยต่างๆในด้านการก่อสร้างอาคารพร้อมให้คำปรึกาา ในการเลือกรูปแบบมาตรฐานงานก่อสร้างและนำเสนอราคาเพื่อพิจารณาอีกทั้งสามารถปรับวัสดุผิวตกแต่งอาคารและเฉดสีอาคารได้
ขั้นตอนการรับประกันผลงาน
ทางบริษัทมีการประกันผลงานภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับมอบงาน หรือที่สัญญานี้ถือได้ว่ามีการตรวจรับมอบบ้านแล้วหากมีการชำรุดเสียหายเกิดขึันจากการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพผู้รับจ้างยินดีที่จะทำการซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหายจากการใช้สอยอาคารด้วยทุทรัพย์ของผู้รับจ้างเองและรับประกันในส่วนของโครงสร้างเป็นเวลา 10 ปี